Co bychom měli zvládnout

Čj - zvládám pravidla pro psaní y/i po obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova po B,M,L,P,S)

    - píšu správně ú

     -  poznám začátek a konec věty(velké písmeno, znaménko),  spočítám slova ve větě

    - píšu psacím písmem velká i malá písmena abecedy, správně se podepíšu celým jménem

     - zvládnu diktát slov i vět

     - uspořádám slova ve větě

     - ve vlastních jménech píšu velká písmena

     - rozeznám slovní druhy  - podstatná jména, slovesa - určím mluvnické kategorie

     - správně píšu slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě

     - určím slovo nadřazené,  podřazené, souřadné

 

M -  počítám po jedné, desítkách, stovkách do 1000 a zpět

    - orientuji se na číselné ose

    - určím číslo větší, menší, číslo před a za

    - sčítám. odčítám do tisíce - pamětně, písemně

    - násobím, dělím 2 - 10

    - řeším jednoduché slovní úlohy

    - narýsuji přímku, úsečku a změřím její délku

    - narýsuji přímky kolmé, rovnoběžné, různoběžné

    - poznám čtverc, obdélník, kruh, kružnici

    - převádím jednotky délky (cm - mm - dm- km), hmotnosti (g - kg - t), objemu (ml - l)

    - zaokrouhluji čísla na desítky, stovky

 

 

Psaní

   -   píšu malá  a velká písmena, slova, věty

   -   podepíšu se celým jménem bez chyb

    -  dobře držím tužku, pastelku, netlačím na ně

     - správně sedím

     - dodržuji správný sklon a tvar písmen, výšku

     -  vždy zkontroluji, co jsem napsal/a

     - uvolňuji ruku kreslením, modelováním

 

Aj - pozdravím, představím se,

    -  reaguji na otázku "What´s your name?, How many?

    - pojmenuji barvy, umím je také napsat, počítám do 20

    - vyjádřím souhlas - nesouhlas

   -   pojmenuji školní potřeby, rozeznám školní potřeby v poslechu, hračky, barvy, čísla

   -  zazpívám společně písničku

   -  pracuji podle pokynů (Sit down. Stand up.  Point to...)

   - pojmenuji zvířata /safari/

   - používám vazby - I have, I haven´t got, I like, I don´t like. There is.../There are...

 

Prv

-   Rodina, škola, mezilidské vztahy. Město x vesnice. 

-   Průběh lidského života.

-   Roční období – měsíce v roce. Časové údaje.

-   Lidské tělo – péče o zdraví.

-   Zaměstnaní lidí.

-   Dopravní výchova.

-   Příroda kolem nás – zvířata a rostliny.

Ochrana přírody.

 

 

 

Dodržuji pravidla  

Hlásím se a nevykřikuji

Vzájemně si nasloucháme. 

Vždy mluví jen jeden.

Udržujeme pořádek.

 

      


Kontakt
pevná linka škola 415 726 143
mobil škola 724 431 470

Peníze na nový školní rok

 

Na příští školní rok 2019/20 vybíráme poplatek 800 Kč - peníze jsou určené na nákup pracovních sešitů, šk. potřeb a  příspěvku na kopírku a hygienu. Peníze můžete posílat do 21. června - je možné domluvit se na splátkách.