Co bychom měli zvládnout

Čj - zvládám pravidla pro psaní y/i po obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova po B)

    - píšu správně ú

     -  poznám začátek a konec věty(velké písmeno, znaménko),  spočítám slova ve větě

    - píšu psacím písmem velká i malá písmena abecedy, správně se podepíšu celým jménem

     - zvládnu diktát slov i vět

     - uspořádám slova ve větě

     - ve vlastních jménech píšu velká písmena

     - rozeznám slovní druhy  - podstatná jména, slovesa

     - správně píšu slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě

     - určím slovo nadřazené,  podřazené

 

M -  počítám po jedné do 100 a zpět

    - orientuji se na číselné ose

    - určím číslo větší, menší, číslo před a za

    - sčítám. odčítám do sta - pamětně, písemně

    - násobím, dělím 2 - 10

    - řeším jednoduché slovní úlohy

    - narýsuji přímku, úsečku a změřím její délku

    - narýsuji přímky kolmé, rovnoběžné, různoběžné

 

Psaní

   -   píšu malá  a velká písmena, slova, věty

   -   podepíšu se celým jménem bez chyb

    -  dobře držím tužku, pastelku, netlačím na ně

     - správně sedím

     - dodržuji správný sklon a tvar písmen, výšku

     -  vždy zkontroluji, co jsem napsal/a

     - uvolňuji ruku kreslením, modelováním

 

Aj - pozdravím, představím se,

    -  reaguji na otázku "What´s your name?, How many?

    - pojmenuji barvy, umím je také napsat, počítám do 12

    - vyjádřím souhlas - nesouhlas

   -   pojmenuji školní potřeby, rozeznám školní potřeby v poslechu, hračky, barvy, čísla

   -  zazpívám společně písničku

   -  pracuji podle pokynů (Sit down. Stand up.  Point to...)

 

 

Prv

-   Rodina, škola, mezilidské vztahy. Město x vesnice. 

-   Průběh lidského života.

-   Roční období – měsíce v roce. Časové údaje.

-   Lidské tělo – péče o zdraví.

-   Zaměstnaní lidí.

-   Dopravní výchova.

-   Příroda kolem nás – zvířata a rostliny.

Ochrana přírody.

 

 

 

Dodržuji pravidla  

Hlásím se a nevykřikuji

Vzájemně si nasloucháme. 

Vždy mluví jen jeden.

Udržujeme pořádek.

 

      


Kontakt
pevná linka škola 415 726 143
mobil škola 724 431 470

ŠKOLNÍ MLÉKO a MLÉČNÉ VÝROBKY

 

V letošním školním roce dojde ke změnám v programu Školní mléko. Děti budou dostávají neochucené mléko jednou za čtrnáct dní.